สศว.นำบุคลากรให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

            วันที่ ๑๗-๑๙ และ ๒๑-๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงาน ตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก เชิญบุคลากร สศว.เป็นวิทยากร ฝึกปฏิบัติการท่ารำประกอบดนตรีมังคละ พร้อมกับเผยแพร่ ดนตรีมังคละ โดย อ.ศุภชัย ธีระกุล และคณะนักศึกษา มรพส.เพื่อจัดการแสดงขบวนแห่พระพุทธชินราชและขบวนรำ ประกอบดนตรีมังคละ ในงานสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากจังหวัดในภาคเหนือ ๑๖ จังหวัด

 

เว็บไซต์ : นาย สุธิพงษ์  นาคเถื่อน