สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการยกย่องเชิดชูผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒