สศว.จัดโครงการ ราชภัฏสวดมนต์รวมใจ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

        ตามที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติให้วัดทั่วโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทุกวันที่  ๒๘ ของทุกเดือน ตลอดปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

       ดังนั้น ในปี ๒๕๖๒ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงจัดโครงการ ราชภัฏสวดมนต์รวมใจ เพื่อสวดมนต์แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆ พระองค์ ถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพระราชวงศ์ทุกๆ พระองค์ ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ณ ศาลาพิบูลวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์

       ซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในโครงการราชภัฏสวดมนต์รวมใจ โดยนิมนต์พระอาจารย์จากชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ มาบรรยายเรื่องกฎแห่งกรรม พร้อมกันนี้ พระมหาธนศักดิ์ จินตกวี เลขานุการเจ้าอาวาสวัดใหญ่ นำหนังสือคู่มือทำวัตรสวดมนต์จำนวน ๙๖ เล่ม มอบให้กับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อใช้การสวดมนต์ทำวัตรเย็น ซึ่งจะจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนพิบูลสงครามและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

เว็บไซต์ : นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน