ราชภัฎ สวดมนต์ร่วมใจ ประจำปี ๒๕๖๒

               ด้วยที่ประชุมมหาเถรสมาคม มีมติให้วัดทั่วโลก เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ตลอดปี 2561 
               ในปี 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ไทยทุก ๆ พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรไทยในด้านต่าง ๆ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นประจำทุกปี 
               สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงจัดโครงการ ราชภัฏสวดมนต์รวมใจ เพื่อสวดมนต์แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุก ๆ พระองค์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และพระราชวงศ์ทุก ๆ พระองค์ ในเดือนเมษายน 2562 ณ ศาลาพิบูลวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์

เว็บไซต์ : นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน