การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

         วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ ๔ (๑/๒๕๖๒) ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายสัตวแพทย์นิสิต ตั้งตระการพงษ์, คุณธรรมสถิตย์ บูรณเขตต์, คุณมณฑาทิพย์ ทองคล้าย, อาจารย์คนัมพร ภักดีอาษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งในที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในไตรมาสที่ ๑-๒ พร้อมให้ข้อเสนอแนะการจัดโครงการในไตรมาสที่ ๓-๔ เพื่อให้ตรงกับพันธกิจของสำนักฯ ต่อไป

 

เว็บไซต์ : นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน