โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน (KM QA RISA)

               วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม   พ.ศ.๒๕๖๒ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพันธ์ นันทขว้างรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกันคุณภาพการศึกษา โดยเรียนเชิญสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย คุณนิภา ชื่นทองมอญ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการและคณะ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

เว็บไซต์ : นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน