สศว.ขอเรียนเชิญร่วมอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย

                 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) ขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีความสนใจในการอนุรักษ์ คัมภีร์ใบลานและสมุดข่อย ร่วมอบรมกับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน สมุดข่อย  ในวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมสิริราชภัฎ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) ในเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

เว็บไซต์ : นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน