ถอดรหัสจัดการองค์ความรู้ หลักเกณฑ์วิธีการเขียนค่างานและวิธีการประเมินค่างาน

       วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อาจารย์โสรัจวรชุม อินเกตุ รองผู้อำนวยการฝ่ายหอวัฒนธรรม เรียนเชิญ คุณบุษยมาศ แสงเงิน ผอ.กองบริหารงานบุคคล และคณะ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้ในโครงการถอดรหัสจัดการองค์ความรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการเขียนค่างานและวิธีการประเมินค่างาน ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปทำผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ ต่อไป

 

เว็บไซต์ :นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน