สศว.จัดโครงการ รักษ์มังคละ

                สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาของท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ทั้งนี้ การแสดงวัฒนธรรมดนตรีมังคละ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ยังขาดการทำนุบำรุงอย่างจริงจังในช่วงย้อนหลังไปเกือบ ๑๐ ปีนี้ ทำให้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านในจังหวัดพิษณุโลกซบเซาลง นักดนตรีชั้นครูภายในท้องถิ่นขาดพื้นที่ในการแสดง และสืบทอดภูมิปัญญาด้านดนตรีสู่เยาวชนรุ่นหลัง แม้ว่าจะมีการเรียนการสอนดนตรีมังคละภายในโรงเรียนระดับมัธยม รวมทั้งมีการรวมวงดนตรีมังคละภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแล้วก็ตาม แต่การวางแผนในการทำนุบำรุง หาโอกาสในการกระตุ้นให้คนในสังคมหันกลับมาสนใจ ใส่ใจ ให้โอกาสใน การแสดง สืบสาน อย่างจริงจังยังไม่เห็นเป็นรูปธรรม จึงถือว่าดนตรีพื้นบ้านประจำท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกยังไม่ได้รับการวางแผนในการทำนุบำรุงอย่างเป็นระบบจริงจัง

                 ดังนั้น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการรักษ์มังคละ ขึ้นโดยหวังให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมทำนุบำรุงวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านประจำจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมความรู้ด้านดนตรีมังคละ และส่งเสริมอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจน ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป เป็นผู้สืบสานต่อ มีพื้นที่ในการแสดง และสามารถดำรงคงอยู่ซึ่งวัฒนธรรมดนตรีมังคละไว้ได้อย่างยั่งยืน โดยกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเรียนเชิญวิทยากรโดยคุณประโยชน์ ลูกพลับปราชญ์ท้องถิ่นด้านดนตรีมังคละ พร้อมด้วยอาจารย์ศุภชัย ธีระกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พิบูลสงครามและ ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒ อาจารย์ภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะ

                  กิจกรรมที่น่าสนใจในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ฝึกปฏิบัติการด้านดนตรี (เพลงไม้สี่และเพลงนมยานกระทกแป้ง), ฝึกปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์ การรำประกอบดนตรีมังคละในชุดการแสดงมังคละบูชาพุทธาพิบูลสงคราม จำนวน ๑๓ ท่าและฝึกปฏิบัติการ แต่งหน้า-ทำผม แต่งกายชุดรำ โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ถือว่าได้ต่อยอดจากปราชญ์ท้องถิ่น สู่การรักษา และสืบสานศิลปะพื้นบ้าน มังคละ ให้คงอยู่สืบไป

 

 เว็บไซต์ :นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน