หน่วยอนุรักษ์ฯ พิษณุโลก ลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม ตรวจสอบ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

         สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในนามหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก นำบุคลากรลงพื้นที่สำรวจ ติดตาม ตรวจสอบ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลกวันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีนายกเทศบาลตำบลบ้านมุงและผู้นำชุมชนร่วมเดินทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น และการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ และหาวิธีการแก้ไขป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

และศิลปกรรมที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรในการอนุรักษ์ ป้องกัน รักษา คุ้มครอง และฟื้นฟูคุณภาพ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ในพื้นที่ที่มีแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ในท้องถิ่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อส่งรายงานถึงสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการต่อไป

              ซึ่งหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดพิษณุโลก ได้ลงสำรวจในหลายพื้นที่ได้แก่ อุโบสถร้อยปีวัดน้ำปาดตำบลชมพู, โบสถ์เก่าวัดบ้านมุง ถ้ำพระรถ ถ้ำนางสิบสอง  ถ้ำเดือน ถ้ำดาว ถ้ำหลวงพ่อบุญมี, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ถ้ำผาท่าพล   ( ถ้ำเรือ ถ้ำเต่า อักษรญี่ปุ่น ถ้ำ ลอด เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพิงผาฝ่ามือแดง) และ สำรวจถ้ำวัดผารังหมีวนาราม

 

เว็บไซต์ : นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน