อบรมเชิงปฏิบัติการ แข่งขันเรือบก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ และสืบสานประเพณีท้องถิ่น

              วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แข่งขันเรือบก อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) โดยมี ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการอบรม

              การแข่งขันเรือบก วัดเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม ถือว่าเป็นงานประเพณีประจำปี จัดขึ้นในงานบุญเดือนสิบ หรือ งานปิดทองหลวงพ่อปั้น เป็นประเพณีที่จัดต่อเนื่องกันมาเกือบ ๖๐ ปี ดังนั้น สำนักศิลปะวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นการอนุรักษ์ สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงได้จัดอบรบเชิงปฏิบัติการแข่งเรือบกขึ้นและได้รับเกียรติวิทยากร ได้แก่ อาจารย์สุวัฒน์ น้อยอามาตย์ นายเอกสิทธิ์ ชำนาญผา และ นางสาวศศิธร ศรแก้ว ซึ่งในภาคเช้าเป็นการบรรยายถึงประวัติความเป็นมาในการแข่งขันเรือบกในช่วงภาคบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดการแข่งขันเรือบก ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสืบสานประเพณีท้องถิ่นต่อไป

 

เว็บไซต์ : นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน