สศว.ร่วมแรงร่วมใจปรับภูมิทัศน์ภายนอกอาคารให้สะอาดและสวยงาม

              วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ( สศว.) มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก มหาวิทยาลัยนเรศวรและ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดภายนอกสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม


เว็บไซต์ : นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน