สศว.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โคมไฟลายอุ สร้างสรรค์ศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่น

      วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่จัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โคมไฟลายอุซึ่งวัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนได้พัฒนาและสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการ ฯลฯ

     โคม ถือเป็นภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ควรค่าแก่การรักษา โดยมีความเชื่อเรื่องโคมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ใช้ในการ ตกแต่งภายในวัด ปัจจุบันนิยมนำมาแขวนตกแต่งอาคารบ้านเรือนให้เกิดความสวยงาม ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายประยุกต์ให้เข้ากับวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละพื้นที่ในการทำโคมไฟครั้งนี้ได้นำ ลายอุ ลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาโบราณถูกค้นพบที่ชุมชนบ้านเตาไห ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก บริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่านติดกับวัดตาปะขาวหาย ในอดีตเมื่อ ๖๐๐ ปีก่อน ยุคสมัยสุโขทัยตอนปลาย อยุธยาตอนต้นเคยรุ่งโรจน์ด้วยอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผามาก่อน เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญของเมืองพิษณุโลก ปรากฏให้เห็นจากการขุดค้นเตาเผาสมัยโบราณและเครื่องปั้นดินเผาโบราณจำนวนมาก

         ดังนั้น เพื่อให้เกิดเอกลักษณ์ทางศิลปหัตถกรรมพื้นถิ่นพิษณุโลก สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโคมไฟลายอุ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย เพื่อได้เรียนรู้การประดิษฐ์โคมไฟและความเป็นมาของลวดลายอุ ที่นำมาสร้างสรรค์เป็นศิลปหัตถกรรมชิ้นใหม่ นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริมระหว่างศึกษาเล่าเรียนได้อีกด้วยสำหรับโคมไฟลายอุที่ทำขึ้นมานี้จะนำไปประดับตกแต่งสถานที่บริเวณรั้วมหาวิทยาลัยและตกแต่งเป็นพื้นที่สำหรับถ่ายรูปต่อไป

เว็บไซต์: นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน