สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้ การจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์และการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

             เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัด งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความงดงามของความเป็นไทย ช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ตลอดจนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญและสานต่อบุญไปยังผู้ประสบภัยด้านต่างๆ

เว็บไซต์: นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน