สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้ การจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์และการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

   พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด

            วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๑ ศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ซึ่งแต่เดิมเป็นสวนผักกาดเป็นวังที่ประทับของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต และ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร (เทวกุล) ตั้งอยู่บนพื้นที่ ๖ ไร่ บนถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยสร้างเพื่อประทับในช่วงสุดสัปดาห์ พร้อมกับเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าชมศิลปะและโบราณวัตถุ โดยที่เจ้าของบ้านยังใช้เป็นที่พำนักอยู่ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ ภายหลังจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์ บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต สิ้นพระชนม์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ พระชายา คือ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ได้มอบให้วังสวนผักกาดอยู่ในความดูแลของ มูลนิธิจุมภฏพันธุ์ทิพย์ และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาดตั้งแต่นั้นมา มีตำหนักไทยโบราณ ๖ หลังและหอเขียน ๑ หอพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด

เว็บไซต์: นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน