สศว.ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ที่ ๔ วนประเวศน์ ในงานเทศน์มหาชาติคำหลวง

         ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ พร้อมด้วยอาจารย์โสรัจวรชุม อินเกตุ รองผู้อำนวยการฝ่ายหอวัฒนธรรม นำบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ที่ ๔ วนประเวศน์ ในงานเทศน์มหาชาติคำหลวง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในนามของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

เว็บไซต์: นาย สุธิพงษ์ นาคเถื่อน