ชมรมผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลกจัดเสวนา เรื่อง "พระพุทธรูปสำคัญ"