ประชุมปรึกษาหารือ เตรียมจัดสร้างละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒

          เมื่อวันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พ..๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐-๒๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าพบท่านพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประชุมปรึกษาหารือการจัดสร้างละครอิงประวัติศาสตร์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี ๒๕๖๒ ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมีแนวคิดให้มีการนำเสนอทั้งเรื่องประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และในช่วงที่มีความเกี่ยวข้องกับเมืองพิษณุโลก โดยเชื่อมโยงไปสู่การสร้างเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวย้อนรอยตามประวัติศาสตร์ รวมถึงการนำของดีขึ้นชื่อในจังหวัดพิษณุโลกมาใส่ไว้ในบทละครด้วย ทั้งนี้เป็นการผนวกเรื่องราวมาร้อยเรียงสร้างสรรค์ทำให้เกิดมิติใหม่ของการแสดง ประกอบกับมีการนำสื่อผสมเทคโนโลยี 4G มาประกอบการแสดงให้มีความทันสมัยน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ส่วนไฮไลท์การชนช้างฉากยุทธหัตถียังมีเหมือนเช่นเดิม นอกจากนี้ก่อนเริ่มทำการแสดงจะมีการเปิดตลาดย้อนยุคเมืองสองแคว แลกเบี้ยโบราณ ซื้ออาหารพื้นถิ่นและชมการแสดงพื้นบ้าน เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าถึงบรรยากาศเมืองพิษณุโลกในสมัยอยุธยา โดยกำหนดให้จัดแสดงในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ สำหรับสถานที่แสดงนั้นยังคงจัดในบริเวณพระราชวังจันทน์ ซึ่งทีมงานจัดสร้างละครฯ จะนำแนวคิดดังกล่าวไปเขียนเป็นบทละครและนำเสนอต่อไป


เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์