ทีมฝ่ายการจัดสร้างละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี ๖๒ นำแนวคิด ผวจ.พิษณุโลก ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดเตรียมสร้างบทละคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พ..๒๕๖๑ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเรียนเชิญผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก ประชุมเตรียมการจัดสร้างบทละครการแสดงแสงเสียงสื่อผสม ละครอิงประวัติศาสตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน มหาราชเมืองสองแควตามแนวดำริของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้เขียนบทละครโดย อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีโสภณ ลาวรรณ์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้นำเสนอโครงร่างบทละครแบ่งเป็น ๕ องก์ ได้แก่ องก์ที่ ๑ รุ่งเรืองพิษณุโลกสองแคว, องก์ที่ ๒ พระเจ้าห้าพระองค์ พระสุพรรณลาเมือง, องก์ที่ ๓ ประกาศเอกราช ซ่องสุมกำลังพลพิษณุโลกสองแคว, องก์ที่ ๔ พระชินราชยอดขุนพล พระแสงศาสตรา และ องก์ที่ ๕ ศึกชัยยานุภาพ

ใช้ระยะเวลาประมาณ ๔๕ นาที - ๑ ชั่วโมง มีการนำเทคนิคสื่อผสมมัลติมีเดียภาพ 4 G เข้ามาในการแสดงด้วย ทั้งนี้รายละเอียดต่างๆ จะต้องทำการศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลเพิ่มเติมอาทิ ด้านประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม รวมถึงภูมินามเดิมของชุมชนต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น เพื่อรวบรวมนำมาเขียนเป็นบทละครฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพิจารณาอีกครั้ง

นอกจากนี้ที่ประชุมกลุ่มย่อย ได้จัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการการดำเนินงาน ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกทั้ง ๓ แห่ง จะร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้จะมีการขยายผลความร่วมมือการดำเนินงานสู่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกให้มีส่วนร่วมกับการแสดงละครฯ ครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนเตรียมเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๑ เพื่อรับทราบและร่วมมือกันสร้างละครอิงประวัติศาสตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอน มหาราชเมืองสองแคว ให้มีความสง่างาม

และสมพระเกียรติ ความคืบหน้าข่าวสานศิลป์ ถิ่นสองแควจะรายงานให้ทราบต่อไป