สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมเตรียมการแสดงละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พ..๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกิตติพิบูล  ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดแสดงละครเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งได้เรียนเชิญผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกเพื่อปรึกษาหารือรูปแบบและเนื้อหาการแสดงถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมและจะนำข้อมูลดังกล่าวขยายผลความร่วมมือสู่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมกับการแสดงละครฯ สร้างความภาคภูมิใจแก่ลูกหลานชาวจังหวัดพิษณุโลกได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่องค์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สำหรับรายละเอียดและความคืบหน้าข่าวสานศิลป์ฯ จะรายงานให้ทราบต่อไป


เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์