สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ ชมรมอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเจ้าภาพทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ ๙ รูป

          เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม พ..๒๕๖๑ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ ชมรมอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเจ้าภาพทำบุญถวายเพลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดยาง จำนวน ๙ รูป ทางเจ้าภาพขออนุโมทนาบุญ ให้ทุกท่าน พบแต่ความสุขความเจริญ


เว็บไซต์ : นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์