โครงการรณรงค์ห้องสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ 2 ก.พ.61 วงดนตรีมังคละมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์ห้องสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ณ ศูนย์ขนส่งใหม่ 2 สี่แยกอินโดจีน พิษณุโลก

                                                                                             เว็บไซต์:นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์