ละครอิงประวัติศาสตร์ ประกอบแสงสีเสียง "แผ่นดินพระองค์ดำ"

วันที่ 17 -19  มกราคม  2561  เปิดฉากทำการแสดงแสง สี เสียง "แผ่นดินพระองค์ดำ" กำกับการแสดงโดย อาจารย์ ดร.วรารัตน์ วริรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของการปรับเปลี่ยนรูปแบบ สู่การแสดงละครสมัยใหม่เสมือนจริง ร้อยเรียงกับการนำเสนอภาพรวมบนเวทีในแนวสัญลักษณ์แสดงเบื้องลึกของสภาวะจิตของตัวละคร ผสมผสานกับละครเพลงในแบบดนตรีพื้นบ้านประยุกต์ ประกอบการแสง สี เสียง
เนื้อเรื่องมุ่งเน้นเกร็ดพระราชประวัติและพระจริยวัตรของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในช่วงที่พระองค์ท่านประทับอยู่ ณ พระราชวังจันทน์ เมืองพระพิษณุโลกสองแคว พระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในพระราชภารกิจการรวบรวมไพร่พล เพื่อก่อตั้งเป็นกองทหารอาสาพระองค์ดำ โดยเฉพาะการแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในเชิงการรบในหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนความผูกพันระหว่างพระองค์กับไพร่พลศึก และความเด็ดขาดเข้มแข็งอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของการเป็นจอมทัพไทย

                                                                                                    เว็บไซต์:นางสาวศรีสองรัก  สารีสังข์