สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมการฝึกซ้อมวงมหาดุริยางค์ฯ ณ มทร.ล้านนาพิษณุโลก

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเข้าร่วมการฝึกซ้อมวงมหาดุริยางค์ฯ ณ มทร.ล้านนาพิษณุโลก เมื่อวันที่๒๑ตุลาคม๒๕๖๑