บรรยากาศการฝึกซ้อมวงดนตรีการประโคมปี่พาทย์มอญ (การแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

บรรยากาศการฝึกซ้อมวงดนตรีการประโคมปี่พาทย์มอญ (การแสดงมหรสพสมโภช งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) โดยมี รศ.ประทีป นักปี่ อดีตอาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานฝ่ายฝึกซ้อม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เว็บไซต์:นางสาวเวณิกา ม่วงหวาน