ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมคณะเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร รวมทั้งประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลกและสุโขทัย

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมพร้อมคณะเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร รวมทั้งประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลกและสุโขทัยเพื่อหารือร่วมกันในการวางแผนงบประมาณคลัสเตอร์การท่องเที่ยวมรดกโลก #เครือข่ายแห่งการพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง
เว็บไซต์:นางสาว เวณิกา ม่วงหวาน