สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเทศน์มหาชาติมหากุศล ๑13 กันฑ์ 1,000 พระคาถา

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเทศน์มหาชาติมหากุศล ๑13 กันฑ์ 1,000 พระคาถา ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว
เว็บไซต์ :นางสาว เวณิกา ม่วงหวาน