ผู้อำนวยกาสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ เข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังบรรยายสรุป การชี้แจงการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ เข้าร่วมประชุมพร้อมรับฟังบรรยายสรุป การชี้แจงการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ณ ลานอเนประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๑๕ น. โดยมี นายภัทพงศ์ ทวีพัฒน์ ผู้ว่าราชการพิษณุโลก และ พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในการตรวจการดำเนินการสร้างพระเมรุมาศจำลอง