ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ซักซ้อมแนวทางอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพฯ

วันที่ ๒๔ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อซักซ้อมแนวทางอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพฯ ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก