ระบบจองห้องประชุม
 
ห้องสิริราชภัฏ
ห้องกิตติพิบูล
ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม