ดูผลรวมประเมินความพึงพอใจฐานข้อมูล
มีผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 2 คน

เพศ
เพศชาย 100.00 % ( 2 คน )
เพศหญิง 0.00 % ( 0 คน )อายุ
น้อยกว่า 19 ปี 0.00 % ( 0 คน )
19 - 24 ปี 100.00 % ( 2 คน )
25 - 40 ปี 0.00 % ( 0 คน )
มากกว่า 40 ปี 0.00 % ( 0 คน )สถานะผู้ใช้
นักศึกษา 0.00 % ( 0 คน )
อาจารย์ 0.00 % ( 0 คน )
บุคลากร 0.00 % ( 0 คน )
ผู้ใช้บริการทั่วไป 100.00 % ( 2 คน )มีการจัดวางฐานข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน เรียบง่าย
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมาก 50.00 % ( 1 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 50.00 % ( 1 คน )ได้ผลลัพธ์ในการสืบค้นที่รวดเร็วตรงกับความต้องการ
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 50.00 % ( 1 คน )
พึงพอใจมาก 50.00 % ( 1 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 0.00 % ( 0 คน )ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมาก 50.00 % ( 1 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 50.00 % ( 1 คน )ฐานข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 50.00 % ( 1 คน )
พึงพอใจมาก 50.00 % ( 1 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 0.00 % ( 0 คน )ฐานข้อมูลตรงตามความต้องการใช้งาน
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมาก 100.00 % ( 2 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 0.00 %( 0 คน )มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูล
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจมาก 50.00 % ( 1 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 50.00 % ( 1 คน )
ความคิดเห็นผู้กรอกแบบสอบถาม

ความคิดเห็น : ดีครับ

จำนวนหน้า
1