มีผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 1341 คน

เพศ
เพศชาย 26.40 % ( 354 คน )
เพศหญิง 73.60 % ( 987 คน )อายุ
น้อยกว่า 19 ปี 0.45 % ( 6 คน )
19 - 24 ปี 51.23 % ( 687 คน )
25 - 40 ปี 48.02 % ( 644 คน )
มากกว่า 40 ปี 0.30 % ( 4 คน )สถานะผู้ใช้
นักศึกษา 43.25 % ( 580 คน )
อาจารย์ 7.90 % ( 106 คน )
บุคลากร 24.61 % ( 330 คน )
ผู้ใช้บริการทั่วไป 24.24 % ( 325 คน )ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.37 % ( 5 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.67 % ( 9 คน )
พึงพอใจมาก 10.51 % ( 141 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 88.44 % ( 1186 คน )มีความชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.52 % ( 7 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.89 %( 12 คน )
พึงพอใจมาก 10.51 % ( 141 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 88.07 % ( 1181 คน )เนื้อหามีความเพียงพอกับความต้องการ
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.45 % ( 6 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.82 % ( 11 คน )
พึงพอใจมาก 10.51 % ( 141 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 88.22 % ( 1183 คน )เนื้อหามีความเหมาะสมกับหน้าเว็บเพจ
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.07 % ( 1 คน )
พึงพอใจน้อย 0.37 % ( 5 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.97 % ( 13 คน )
พึงพอใจมาก 10.44 % ( 140 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 88.14 % ( 1182 คน )การจัดลำดับเนื้อหาเข้าใจง่ายและต่อเนื่อง
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.45 % ( 6 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.75 % ( 10 คน )
พึงพอใจมาก 10.59 % ( 142 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 88.22 % ( 1183 คน )การจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการใช้งาน
พึงพอใจน้อยที่สุด 0.00 % ( 0 คน )
พึงพอใจน้อย 0.52 % ( 7 คน )
พึงพอใจปานกลาง 0.75 % ( 10 คน )
พึงพอใจมาก 10.29 % ( 138 คน )
พึงพอใจมากที่สุด 88.44 % ( 1186 คน )
ความคิดเห็นผู้กรอกแบบสอบถาม

ความคิดเห็น : ขอให้ทางสำนักจัดอบรมบุคลิกภาพและมารยาทสำหรับบุคคลทั่วไปด้วยครับ เสียค่าใช้จ่ายเท่าไรก็ยอมครับ เชื่อมั่นในการจัดอบรมของทางสำนักศครับ
ความคิดเห็น : ดีมากค่ะ
ความคิดเห็น : ข้อมูลต่างๆของแต่ละห้องแต่ละชิ้นน่าจะเอาออกมาถ่ายทอดให้หมด มีแต่หัวข้อรายละเอียดแต่ละส่วนย่อยๆยังไม่มีในนี้ครับ
ความคิดเห็น : กหกด
ความคิดเห็น : ดีครับ
ความคิดเห็น : เว็บไซต์สำนักศิลปะมีสีสันสวยงาม คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยคะ
ความคิดเห็น : ในโซนติดต่อสอบถาม ควรมีแผนที่ตั้งของสำนักศิลปะด้วยคะ
ความคิดเห็น : อยากให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน
ความคิดเห็น : ควรเพิ่มรายชื่อบุคลากรเข้าไปด้วยค่ะ
ความคิดเห็น : อยากให้มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนด้วยคะ

จำนวนหน้า
1 2 Next