ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

1.พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การบริการ วิชาการด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนล่าง

3.พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน