พันธกิจ

พันธกิจ

  • อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
  • สืบสาน พัฒนา ส่งเสริม เผยแพร่ และสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญา ท้องถิ่น อย่างเป็นระบบ โดยมีพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้
  • ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา ตลอดจนครูอาจารย์ หรือบุคคลทั่วไปทั้งในและนอกสถาบัน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

  • พัฒนาการให้การบริการวิชาการและการเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้แนวทางตามพระราชดำริ

  • ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และบูรณาการกับองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่ โดยใช้แนวทางตามพระราชดำริ

  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลัก ธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน

  •     สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน