บุคลากรสายสนับสนุน

นางปาริชาติ  อินทรพุก
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 


นางสาวจิตตรี จันทร์แย้มสงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานส่งเสริมและเผยแพร่ )


นางสาวธัญญพร มาบวบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานบริการวิชาการและวิจัย )

นางสาววรินทร พลขัน
นักวิชาการศึกษา 
( งานหอวัฒนธรรม )
นางสาวศรีสองรัก สารีสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานวางแผนและประกันคุณภาพ )

นางสาวเบญจพร  บุญศิริรุ่งเรือง
นักวิชาการศึกษา
( งานหอวัฒนธรรม )

นางสาวพัชราวรรณ  บัวอ่วม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานส่งเสริมและเผยแพร่ )
นายอัสณัย  ทองพ่อค้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานวางแผนและประกันคุณภาพ )
นายศิริพงศ์  กันตะบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานบริการวิชาการและวิจัย )
 
นางวัชรี  ปัญญาวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานวางแผนและประกันคุณภาพ )