บุคลากรสายสนับสนุน

นางปาริชาติ  อินทรพุก
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 


นางสาวจิตตรี จันทร์แย้มสงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานส่งเสริมและเผยแพร่ )


นางสาวธัญญพร มาบวบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานบริการวิชาการ และวิจัย)

นางสาววรินทร พลขัน
นักวิชาการศึกษา 
( งานส่งเสริมและเผยแพร่ )
นางสาวศรีสองรัก สารีสังข์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานบริหารและพัฒนา )

นางสาวเบญจพร  บุญศิริรุ่งเรือง
นักวิชาการศึกษา
( งานส่งเสริมและเผยแพร่ )

นางสาวพัชราวรรณ  บัวอ่วม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานงานบริการวิชาการ และวิจัย )
นายอัสณัย  ทองพ่อค้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานงานบริหารและพัฒนา )
นายศิริพงศ์  กันตะบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานบริการวิชาการ และวิจัย)
 
นางวัชรี  ปัญญาวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
( งานงานบริหารและพัฒนา )