คณะกรรมการบริหารประจำสำนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  เสมาขันธ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม


อาจารย์ ดร.วรารัตน์  วริรักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา

อาจารย์โสรัจ วรชุม  อินเกตุ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย
   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพันธ์  นันทขว้าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม