คณะผู้บริหารสำนัก

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล   เสมาขันธ์
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

 


อาจารย์ โสรัจวรชุม  อินเกต
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและวิจัยดร.สุพัตรา  เจริญภักดี บดีรัฐ
รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ผู้ช่วยศาสตราจรย์ กุลแก้ว คล้ายแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

นางปาริชาติ อินทรพุก 

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฎิพันธ์ นันทขว้าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ