ปรัชญา

ปรัชญา

“ ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาไทย เพื่อการพัฒนาคนและท้องถิ่น”